Rewilding: ปล่อยให้ธรรมชาติเข้าครอบงำ

หลังจากหลายทศวรรษของการทำฟาร์มอย่างเข้มข้น การไถพรวน และการใช้สารเคมี ที่ดินรอบๆ ปราสาท Knepp ซึ่งอยู่ห่างจากลอนดอนประมาณหนึ่งชั่วโมงก็หมดลง จากนั้นเจ้าของตัดสินใจเลือกวิธีการใหม่: ปรับปรุงใหม่เพื่อให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ผู้สื่อข่าว David Pogue ไปเยี่ยมเยียนเพื่อดูว่าในช่วงเวลาสั้นๆ ดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในจุดที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพืช สัตว์ นก และแมลงนานาชนิด ซึ่งหลายชนิดใกล้สูญพันธุ์

Rewilding: ปล่อยให้ธรรมชาติเข้าครอบงำ

#Rewilding #ปลอยใหธรรมชาตเขาครอบงำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *