บางสวนของกรงปารสลกเปนไฟทามกลางการประทวงตอตานการเพมอายเกษยณอยางตอเนอง